Release Notes

1.8.0 Release Notes

主要特性和增强

Profiling

  • [STABLE] Profiler支持动态shape算子(Ascend)

  • [STABLE] Profiler样例代码按import规范调整

Debugger

  • [STABLE] dump、 固定随机性 文档优化

兼容性变更

新增API
  • [STABLE] profiler新增算子性能查询接口

贡献者

感谢以下人员做出的贡献:

Congli Gao, Longfei Li, Yongxiong Liang, Chongming Liu, Pengting Luo, Yanming Miao, Gongchang Ou, Kai Wen, Yue Wang, Lihua Ye, Ximiao Yu, Yunshu Zhang, Ning Ma, Yihui Zhang, Hong Sheng, Ran Mo, Zhaohong Guo, Tianshu Liang, Shuqiang Jiang, Yanjun Peng, Haitao Yang, Jiabin Liu, Han Gao, Xiaohui Li, Ngaifai Ng, Hui Pan, Weifeng Huang, Yifan Xia, Xuefeng Feng, Yanxi Wei, Yufeng Lv, Maohua He, Chuting Liu, Jiaxing Zhu, Yuanwei Song.

Special thanks to Zhiyong Wang, Zhongwei Wang, Rusheng Pan, Yating Wei, Luoxuan Weng, Rongchen Zhu, Jingli Xu, Qinxian Liu, Haozhe Feng, Tong Xu, etc., from State Key Lab of CAD&CG, Zhejiang University led by Prof. Wei Chen, for their contributions of innovative frontend and interaction technology to support strategy perception including Computational Graph Exploration module, Parallel Strategy Analysis module, etc.

欢迎以任何形式对项目提供贡献!